משרד בוטיק המייצג בתביעות ביטוח,
תביעות נזיקין וליטיגציה מסחרית.
הבחירה שלך להצלחה מתחילה כאן!

עורך דין נזקי רכוש לרכב​ – פיצוי כספי בתאונת דרכים

מהי תביעת נזקי רכוש לרכב ?

תביעת נזקי רכוש לרכב הינה, תביעה בהליך משפטי המייצג עורך דין נזקי רכוש לרכב בגין כל מקרה בו ניזוק כלי הרכב בו אתם נוהגים בין אם מדובר בתאונת דרכים או בכל מקרה בו נפגע רכבכם למשל, כתוצאה משריפת הרכב, אירוע של הצפת מי גשמים ועוד (נקראת גם תביעת נזקי פח לרכב). יש לציין כי במקרים אלו, אשר בישראל עולים לכדי 35,000 תביעות מדי שנה, חלים דינים מיוחדים, החקוקים בחוק חוזה ביטוח, בפקודת הנזיקין וכן בהוראות ספציפיות אשר מפרסם המפקח על הביטוח וכן דינים כלליים, אשר רובם מצויים בפקודת התעבורה

איך לקבל פיצוי על הנזק שנגרם לי ?

פיצוי כספי ניתן לקבל מחברת הביטוח או מהצד השלישי, כאשר הדרך לקבלת הפיצוי עוברת לא פעם בבית המשפט בשל מחלוקות לעניין האחריות לתאונה וכן גובה הנזק ושיעורו.
אם רכבכם ניזוק,  קיימים שני אפיקי תביעה עיקריים לשם קבלת פיצוי כספי, האחד, תביעת נזק ישיר והשני, תביעת נזק עקיף. הפער בין השתיים גלום בסוג הנזק שנגרם לבעל הרכב.בעוד תביעה לנזק ישיר מעניקה פיצוי בגין נזקים לרכב עצמו, דוגמת פגיעה
בפח החיצוני, בשלדת הרכב או בשל הצורך בהחלפת חלקיו, בעוד תביעות נזק עקיף מוגשותבגין הפסדים ונזקים, שאינם קשורים באופן ישיר לתאונה אלא להליך סביב קבלת הפיצוי, לרבות הפסד ימי עבודה בגין היעדרות, הפסדי פרמיה, ניכוי השתתפות עצמית, נסיעות, השכרת רכב חלופי ועוד.

האם להפעיל את הפוליסה בחברת הביטוח ?

ככל וברשותכם פוליסה לביטוח מקיף בתוקף למועד התאונה, הינם יכולים להפעיל את הפוליסה וחברת הביטוח תישא בנזקים ובתיקון רכבכם. חשוב להדגיש, כי במקרה כזה בהתאם לתנאי הפוליסה יקוזזו דמי השתתפות עצמית, כינון, השתתפות עצמית לירידת ערך והכל בכפוף לתנאי הפוליסה. עוד יצוין, כי ככל ותבחרו להפעיל את הפוליסה בחברת הביטוח, ודמי הביטוח עלולים להתייקר בזמן חידוש הפוליסה ועל כן, יש לקחת זאת בחשבון. 

הסיבה להתגבשות ההפסדים האמורים גלומה בהרכב הפוליסה. לאחר כל הפעלה של פוליסת הביטוח, תעלה הפרמיה של הפוליסה ותבוטל ההנחה הניתנת במידה ואתם זכאים לדוח היעדר תביעות. 

האם לתבוע את נהג צד ג’ או חברת הביטוח שלו ?

במקרים שבהם האחריות לתאונה ( בין אם באופן מלא ובין אם באופן חלקי) הינה של הנהג האחר או יותר מאחד, ניתן לפנות בדרישת תשלום ולאחר מכן להגיש תביעה בבית משפט כנגד הנהג הפוגע ו/או הבעלים של הרכב (במקרים מסוימים) ו/או כנגד המבטחת.

הגשת התביעה בבית המשפט אפשרית מאחר וקיימת עילת תביעה ישירה כנגד המזיקים בהתאם לפקודת הנזיקין, כאשר ברוב המקרים ידון ההליך במסגרת תביעת רכוש לרכב בבית המשפט על מנת לקבל את הפיצויים וההפסדים שנגרמו. 

חשוב להדגיש, כי גם אם הופעלה הפוליסה בחברת הביטוח, הינכם זכאיים לשיפוי בגין ההפסדים העקיפים שנגרמו לכם, בין היתר: השתתפות עצמית, הפסד הנחצ העדר תביעות, ימי עבודה, הוצאות נסיעה, השכרת רכב חלופי ועוד. הפסדים אלו מומלץ להגיש באמצעות עורך דין לנזקי רכוש לרכב.

האם כדאי להיות מיוצג על ידי עו”ד נזקי רכוש לרכב ?

מאחר ומדובר בהליך משפטי ואשר קיימות מחלוקות הן לעניין האחריות לתאונה והן לעניין גובה הנזק ושיעורו, ולעיתים אף לעניין החבות של חברת הביטוח (במקרים של אי כיסוי ביטוחי) מומלץ ורצוי להגיש את התביעה ולנהל את ההליך המשפטי על ידי עורך דין המתמחה בנזיקין ובתביעות רכוש לרכב ובכך, תהיו בטוחים כי תהיו זכאים למימוש מלוא ההפסדים והפיצויים להם אתם זכאים. 

מתי תביעת הפסדים?

בתאונות דרכים להן אחראי צד שלישי, תגיש חברת הביטוח של הנפגע, תביעה נגד אותו צד בגין אותם נזקים שנגרמו לרכב בהתאם לפיצויים ששולמו למבוטח על פי תנאי הפוליסה. במקרה שבו יקבע בית המשפט אחריות לנהג הפוגע, עלול הנהג הפוגע לשלם את הפיצוי הכספי או  לחילופין להפעיל את הפוליסה שרכש מחברת הביטוח.

מבוטח אשר הפעיל את הפוליסה ואינו אחראי לתאונה או אחראי באופן חלקי, יכול המבוטח, באמצעות עורך דין נזקי רכוש רכב, להגיש, יחד או במקביל לתביעה של חברת הביטוח, תביעת הפסדים בגין אותם הפסדים עתידיים בשל הפעלת פוליסת הביטוח או דמי ההשתתפות העצמית.

מהי תביעת שיבוב ונזקי רכוש לרכב?

תביעה נוספת המוגשת במסגרת נזקי רכוש לרכבים הינה תביעת שיבוב או תביעת תחלוף, הקבועה בסעיף 62 לחוק חוזה הביטוח.

תביעת שיבוב מאפשרת לחברת הביטוח להיכנס בנעליו של המבוטח ולתבוע מהצד השלישי פיצוי בהתאם לפיצוי אותו שילמה חברת הביטוח למבוטח שלה.

מהם ראשי הנזק העיקריים בתביעת נזקי רכוש לרכב?

במקרים ובהם בוחר מבוטח לתבוע פיצוי במסגרת בית המשפט אודות הנזקים שנגרמו לרכבו במסגרת התאונה, יפעל עורך דין נזקי רכוש על מנת לגבש את גובה הפיצוי הנדרש וזאת תוך הסתמכות על מספר ראשי נזק אשר רלוונטיים לתאונה.

סכום התביעה המצטבר מורכב בדרך כלל מאותם ראשי נזק.

ימי השבתה פיצוי כספי

נהג רכב שרכבו נמצא בתיקון או הושבת כתוצאה מהתאונה, זכאי על פי הפסיקה לפיצוי בגין אותם ימים בהם לא יכול היה להשתמש ברכבו. נהג רכב יכול לשכור רכב חלופי לאותה התקופה ולתבוע בגין ראש נזק זה. יש להקפיד על איסוף החשבוניות והקבלות לצורך הוכחת הנזק ואולם, חשוב לא להפריז ולהגדיל ההוצאות מעבר לסביר, מאחר ולתובע קיימת החובה להקטין את הנזקים ככל וניתן.

באותם המקרים שבהם הרכב משמש כרכב עבודה, למשל רכב המשמש למונית, יכול בעל הרכב לתבוע אובדן רווחים בשל התקופה שבה רכבו היה מושבת. עם הגשת התביעה יש לצרף אסמכאות אודות מספר ימי התיקון בהם שהה הרכב במוסך.

ירידת ערך פיצוי לבעל הרכב

רכב שניזוק בתאונה יכול ובעקבות התאונה תיגרם ירידת ערך ממחיר המחירון של הרכב הנכון ליום התאונה. כלל ידוע, כי רכב שניזוק מתאונה ערכו נמוך יותר בשוק כלי הרכב ואולם הגורם הבלעדי שיכול לקבוע את שיעור וערך ירידת הערך הינו שמאי הרכב.

נזקי פח לרכב – הערכת נזק באמצעות שמאי רכב

לאחר התרחשותה של תאונת דרכים יהיה הצורך בבחינת הנזקים באמצעות שמאי רכב. תפקידו של השמאי במקרה זה הוא להעריך את שווי הרכב הנפגע לפני התאונה למול שוויו לאחר אותה תאונה. מידת הנזק שתקבע באמצעות השמאי יש בה, כמובן, לקבוע את גובה הפיצוי שתשלם חברת הביטוח למבוטחים.

יש להקפיד ולוודא, כי השמאי שבוחן את הנזקים, בין אם מדובר על שמאי מטעם חברת הביטוח או מטעם המבוטח, הינו שמאי מוסמך הרשום בפנקס השמאים של משרד התחבורה. מה שיבטיח כי מדובר בשמאי מקצועי ומהימן.

במקרים ובהם מבוטחים אינם מרוצים מהערכת השמאי מטעם חברת הביטוח, תוך שקיים בהם חשש כי אותו שמאי הגיש הערכת נזק שאינה אובייקטיבית ויש בה להטיב עם חברת הביטוח, ניתנת למבוטח האפשרות להגיש חוות דעת שמאי נוסף מטעמם שיעריך וישום את הנזק. בעניין זה חשוב להדגיש, כי שמאי רכב מחוייב בכללי האתיקה של איגוד השמאים ועליו להקפיד ולהיות ניטראלי ואולם לא פעם יש חילוקי דעות מקצועיים ביחס לאמדן הנזקים ברכב הניזוק.

חוות דעת שמאי מכריע

במקרים בהם קיימות שתי הערכות נזק שונות,מומלץ להגיע להכרעה באמצעות מנגון שמאי מכריע מטעם איגוד השמאים. ניתן להיעזר באיתור שמאי מכריע באמצעות רשימת השמאים המכריעים של איגוד השמאים בישראל. אותו שמאי מכריע יוכל לבחון את הערכות הנזק השונות ולהכריע בסוגייה, כשבמקרה זה אותו שמאי אינו מגיע מטעם אחד הצדדים.

 

עורך דין נזקי רכוש רכב

הגדרהתביעת נזקי רכוש לרכב היא תביעה המוגשת לבית המשפט על ידי בעל רכב שנפגע בתאונת דרכים או באירוע אחר.
סוגיםקיימים שני סוגים עיקריים של תביעות נזקי רכוש לרכב: תביעת נזק ישיר ותביעת נזק עקיף.
תביעת נזק ישירמוגשת בגין הנזקים שנגרמו לרכב עצמו, כגון פגיעה בפח, בשלדה או ברכיבים.
תביעת נזק עקיףמוגשת בגין הפסדים ונזקים שנגרמו לבעל הרכב בעקבות התאונה, כגון הפסד ימי עבודה, הוצאות נסיעה, השכרת רכב חלופי ועוד.
ראיותעל מנת להגיש תביעת נזקי רכוש לרכב, יש לאסוף ראיות המצביעות על אחריות הנהג הפוגע או חברת הביטוח שלו לתאונה.
הליך משפטיההליך המשפטי של תביעת נזקי רכוש לרכב יכול להיות ארוך ומורכב. מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום זה.
טיפים חשוביםאספו ראיות המצביעות על אחריות הנהג הפוגע או חברת הביטוח שלו לתאונה. פנו לעורך דין המתמחה בתחום תביעות נזקי רכוש לרכב. תאמו עם עורך הדין את כל הצעדים שיינקטו להגשת התביעה. שימו לב לפרקי הזמן הקבועים בחוק להגשת תביעות נזקי רכוש

המלצות מעורך דין נזקי רכוש

 • אספו ראיות המצביעות על אחריות הנהג הפוגע או חברת הביטוח שלו לתאונה. הראיות כוללות בדרך כלל את דו”ח התאונה של המשטרה, עדויות עדי ראייה, תמונות של הנזקים וכן חוות דעת של שמאי רכב.
 • פנו לעורך דין המתמחה בתחום תביעות נזקי רכוש לרכב. עורך דין מנוסה יוכל לסייע לכם לאסוף את הראיות הדרושות, להכין את התביעה ולהגישה לבית המשפט.
 • תאמו עם עורך הדין את כל הצעדים שיינקטו להגשת התביעה. חשוב לוודא שאתם מבינים את ההליך המשפטי הצפוי לכם וכי עורך הדין מייצג את האינטרסים שלכם באופן מלא.
 • שימו לב לפרקי הזמן הקבועים בחוק להגשת תביעות נזקי רכוש לרכב. החוק קובע מועדים להגשת תביעות נזקי רכוש לרכב, והפרה של מועדים אלו עלולה לגרום לכך שתאבדו את הזכות לתבוע.

פסקי דין תביעות נזקי  רכוש לרכב:

 • בית משפט השלום בתל אביב קבע בשנת 2023 כי הנהג הפוגע נושא באחריות מלאה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב התובע. הנהג הפוגע נהג במהירות מופרזת והתעלם מרמזור אדום, מה שהוביל להתנגשות ברכב התובע. בית המשפט פסק לתובע פיצויים בסך 115,400 ש”ח בגין נזקי הרכב, וכן פיצויים בגין הפסד ימי עבודה וירידת ערך הרכב.
 • בית משפט השלום בחיפה קבע בשנת 2022 כי חברת הביטוח של הנהג הפוגע חייבת לשלם לתובע פיצויים בגין נזקי הרכב שנגרמו לו בתאונת דרכים. התאונה התרחשה כאשר הנהג הפוגע נסע במהירות מופרזת והתנגש ברכב התובע, שהיה עומד ברמזור אדום. בית המשפט פסק לתובע פיצויים בסך 53,600 ש”ח בגין נזקי הרכב, וכן פיצויים בגין הפסד ימי עבודה.
 • בית משפט השלום בתל אביב קבע בשנת 2021 כי הנהג הפוגע נושא באחריות מלאה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב התובע. הנהג הפוגע סטה מנתיב הנסיעה שלו והתנגש ברכב התובע, שהיה נוסע בנתיב הנסיעה החוקי שלו. בית המשפט פסק לתובע פיצויים בסך 32,400 ש”ח בגין נזקי הרכב.
 • בית משפט השלום בתל אביב קבע בשנת 2023 כי הנהג הפוגע נושא באחריות של 80% לתאונת דרכים בה ניזוק רכב התובע. הנהג הפוגע היה נוהג במהירות מופרזת, אך התובע גם לא הבחין בנהג הפוגע והמשיך בנסיעה, מה שהוביל להתנגשות. בית המשפט פסק לתובע פיצויים בסך 70,540 ש”ח בגין נזקי הרכב, וכן פיצויים בגין הפסד ימי עבודה.
 • בית משפט השלום בחיפה קבע בשנת 2022 כי חברת הביטוח של הנהג הפוגע חייבת לשלם לתובע פיצויים בגין נזקי הרכב שנגרמו לו בתאונת דרכים. התאונה התרחשה כאשר הנהג הפוגע נסע במהירות מופרזת והתנגש ברכב התובע, שהיה עומד ברמזור אדום. בית המשפט פסק לתובע פיצויים בסך 40,233 ש”ח בגין נזקי הרכב, וכן פיצויים בגין הפסד ימי עבודה.

אלו רק מספר דוגמאות מתוך אלפי תביעות נזקי רכוש לרכב שהוגשו בישראל מדי שנה. חשוב לציין כי כל תביעת רכוש לרכב היא ייחודית, וכי תוצאות המשפט עשויות להשתנות בהתאם לנסיבות הספציפיות של התביעה.

האם כדאי להיות מיוצג על ידי עו”ד נזקי רכוש לרכב? 

היתרונות הבולטים לפנות לעורך דין נזקי רכוש:

 • ידע וניסיון: עורך דין מנוסה בתחום נזקי הרכוש מכיר את החוק והפסיקה הרלוונטיים, ויכול להשתמש בידע זה כדי לסייע לכם להגן על הזכויות שלכם.
 • ליווי משפטי: עורך דין יסייע לכם לאסוף את הראיות הדרושות לתביעתכם, יהכין את התביעה וייצג אתכם בבית המשפט.
 • הגנה על הזכויות שלכם: עורך דין יהיה שם כדי להגן על הזכויות שלכם מול חברות הביטוח, אשר לעיתים מנצלות את חוסר הידע של הנפגעים כדי להימנע מתשלום הפיצויים המגיעים להם.
 • מקצועיות: עורך דין יפעל במקצועיות וביעילות כדי להשיג את הפיצוי המגיע לכם.

מאחר ומדובר בהליך משפטי ואשר קיימות מחלוקות הן לעניין האחריות לתאונה והן לעניין גובה הנזק ושיעורו, ולעיתים אף לעניין החבות של חברת הביטוח (במקרים של אי כיסוי ביטוחי), מומלץ ורצוי להגיש את התביעה ולנהל את ההליך המשפטי על ידי עורך דין המתמחה בנזיקין ובתביעות רכוש לרכב ובכך, תהיו בטוחים כי תהיו זכאים למימוש מלוא ההפסדים והפיצויים להם אתם זכאים. 

עו”ד ששי לב, המוביל את המשרד, הינו בעל ניסיון עשיר ומגוון בתחום ומלווה את לקוחות המשרד להשגת הפיצוי המקסימלי.

 

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד תקנון ותנאי שימוש באתר.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

מאמרים קשורים:

שיחת ייעוץ עם עורך דין להערכת סיכויי התביעה

לתיאום שיחת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן העניינים:

לקוחות ממליצים

המידע סייע לכם? שתפו!

המשרד מספק שירותי ייצוג משפטי בכל רחבי הארץ.

אנחנו פה להילחם עבורכם!