fbpx

מנגנון שמאי מכריע בתביעת מבוטח

בעת תאונה דרכים, חברת הביטוח של המבוטח מחויבת לשלם פיצוי על הנזק שנגרם לרכב. גובה הפיצוי נקבע על ידי שמאי רכב, אשר מחויב לספק חוות דעת אובייקטיבית. עם זאת, עלולות להתעורר מחלוקות בין המבוטח לבין השמאי, באשר לגובה הנזק. במקרים אלה, ניתן לפנות למנגנון של שמאי מכריע וכן לעורך דין נזקי רכוש על מנת לקבל פיצוי מקסימלי.

מנגנון שמאי מכריע

מנגנון שמאי מכריע הוא מנגנון גישור, אשר נועד לפתור מחלוקות בין מבוטח לבין חברת הביטוח, באשר לגובה הפיצוי בגין נזק שנגרם לרכב. המנגנון נקבע על ידי המפקח על הביטוח בשנת 2007, במטרה להפחית את העומס על בתי המשפט ולהבטיח פתרון מהיר ויעיל למחלוקות.

חוזר המפקח על הביטוח מנגנון שמאי מכריע – קישור 

מנגנון שמאי רכב מכריע בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח

הגדרה

מנגנון שמאי רכב מכריע הוא הליך שבו מבוטח יכול לערער על הערכת השמאי שנבחר על ידי חברת הביטוח. הערכת השמאי המכריע היא סופית ומחייבת את חברת הביטוח.

ערעור על החלטת שמאי רכב

מבוטח יכול לערער על הערכת השמאי מסיבות שונות, כגון:

  • חוסר שביעות רצון מגובה השומה
  • אי הסכמה עם היקף הנזק
  • אי הסכמה עם חוות דעת השמאי

ההליך של מינוי שמאי מכריע

המבוטח יכול לערער על הערכת השמאי באמצעות פנייה למוקד “ניהולית” של איגוד חברות הביטוח. מוקד “ניהולית” יפנה את המבוטח לשמאי מכריע מתוך רשימה של שמאים מכריעים מוסמכים.

השמאי המכריע יערוך בדיקה של הרכב ויקבע את גובה הנזק. החלטת השמאי המכריע היא סופית ומחייבת את חברת הביטוח.

הנחיות המפקח על הביטוח שמאי מכריע

המפקח על הביטוח פרסם הנחיות מפורטות בנושא מנגנון שמאי רכב מכריע. ההנחיות קובעות, בין היתר, את הדברים הבאים:

  • השמאי המכריע חייב להיות שמאי רכב מוסמך על ידי איגוד השמאים בישראל.
  • השמאי המכריע חייב להיות עצמאי ואובייקטיבי, ולא להיות קשור לחברת הביטוח או למבוטח.
  • השמאי המכריע חייב להעריך את גובה הנזק על פי נתונים אובייקטיביים, כגון: מחיר השוק של הרכב, עלות התיקון, וכו’.

חשיבות המנגנון

מנגנון שמאי רכב מכריע חשוב להגנה על זכויות המבוטחים. המנגנון מאפשר למבוטחים לערער על הערכת השמאי שנבחר על ידי חברת הביטוח, ובכך להבטיח כי יקבלו את הפיצויים המגיעים להם.

זכות לפנות לשמאי מכריע

זכות הפניה לשמאי מכריע נתונה למבוטח ולחברת הביטוח כאחד. המבוטח רשאי לפנות לשמאי מכריע אם הוא אינו מסכים עם חוות הדעת של השמאי שנבחר על ידי חברת הביטוח. חברת הביטוח רשאית לפנות לשמאי מכריע אם היא אינו מסכימה עם חוות הדעת של שמאי המבוטח.

בחירת שמאי מכריע

שמאי מכריע נבחר מתוך רשימה של שמאים מוסמכים, אשר מוגדרת על ידי המפקח על הביטוח. רשימת השמאים המכריעים מתעדכנת מעת לעת, וניתן למצוא אותה באתר האינטרנט של המפקח על הביטוח.

תהליך הגישור

תהליך הגישור מתחיל בפנייה של המבוטח או חברת הביטוח למפקח על הביטוח. המפקח על הביטוח ממנה שמאי מכריע מתוך רשימת השמאים המכריעים.

שמאי המכריע קובע את מועד הגישור, ומזמין את המבוטח וחברת הביטוח להשתתף בו. במהלך הגישור, שמאי המכריע שומע את טענות שני הצדדים, ומעריך את הראיות שהוצגו בפניו.

לאחר הגישור, שמאי המכריע מפרסם חוות דעתו. חוות הדעת של שמאי המכריע היא סופית ומחייבת את שני הצדדים.

פסקי דין

בפסקי דין שונים, בתי המשפט קבעו כי חוות הדעת של שמאי מכריע היא בעלת תוקף משפטי. בפסיקה אחת, קבע בית המשפט כי “חוות הדעת של שמאי מכריע היא חוות דעת מקצועית, אשר ניתנת על ידי איש מקצוע מוסמך. חוות דעת זו היא בעלת תוקף משפטי, ויש לה אחיזה חזקה במשפט הישראלי”.

מנגנון שמאי מכריע המלצות מעורך דין נזקי רכוש

1. בחרו שמאי רכב לקבלת הערכת נזק אובייקטיבית לרכב.

2. חברת הביטוח מחויבת לכסות את שכר הטרחה של השמאי, בין אם הוא ברשימתה ובין אם בחרתם שמאי רכב פרטי מטעמכם.

3. וודאו שהשמאי חבר באיגוד שמאי הרכב, שעוזר לשמור על סטנדרטים מקצועיים ומעביר השתלמויות מקצועיות.

4. בחרו שמאי רכב שיש לו ניסיון בכתיבת חוות דעת מסודרות ומנומקות היטב, שמתקבלות על דעתם של מומחים אחרים ובתי משפט.

5. בקשו לראות את תעודת ההסמכה של השמאי מטעם איגוד שמאי הרכב ובדקו שיש לו השכלה אקדמית והשתלמויות מקצועיות.

6. בקשו המלצות מכמה מקורות ובחרו את השמאי באופן אישי, תוך וידוא שהוא יודע שאתם בחרתם בו.

7. אם בחרתם שמאי מרשימה, הקפידו שחברת הביטוח לא תכוון אתכם לשמאי מסוים ותתעקשו להשתמש בו; זכותכם לבחור כל שמאי מהרשימה.

8. עיינו היטב בהערכת השמאי כדי לוודא שכל הנתונים נלקחו בחשבון והיו מודעים ללחץ אפשרי מצד חברת הביטוח על שמאי רשימה.

9. בדקו את איכות החלפים בהם משתמש המוסך לצורך התיקון מאחר שייתכן שחברת הביטוח היא זו ששולטת בהם, במיוחד במקרה של שמאי רשימה או מוסך הסדר.

10. במקרה של מחלוקת לגבי סכום ההסדר, עשו שימוש במנגנון ה”שמאי המכריע”, שמאפשר לפנות לשמאי אובייקטיבי שיפתור את המחלוקת.

שמאי מכריע שאלות ותשובות מעורך דין נזקי רכוש:

שאלהתשובה
מהו שמאי מכריע?שמאי רכב מוסמך אשר נבחר על ידי חברת הביטוח כדי לכריע במחלוקת בין חברת הביטוח לבין המבוטח לגבי גובה הנזק שנגרם לרכב.
מי יכול להגיש ערעור לשמאי מכריע?כל מבוטח של חברת ביטוח רכב יכול להגיש ערעור לשמאי מכריע במקרה של מחלוקת עם חברת הביטוח לגבי גובה הנזק שנגרם לרכב.
מהן הסיבות לערעור על הערכת השמאי?חוסר שביעות רצון מגובה השומה, אי הסכמה עם היקף הנזק, אי הסכמה עם חוות דעת השמאי
מהו ההליך להגשת ערעור לשמאי מכריע?להגיש את הערעור למוקד “ניהולית” של איגוד חברות הביטוח בתוך 30 יום מיום קבלת הערכת השמאי. הערעור צריך לכלול את המסמכים הבאים: טופס ערעור, עותק הערכת השמאי, כל מסמך אחר רלוונטי, כגון: חוות דעת שמאי מטעם המבוטח, תמונות של הנזק לרכב, וכו’.
מי בוחר את השמאי המכריע?מוקד “ניהולית” של איגוד חברות הביטוח יבחר את השמאי המכריע מתוך רשימה של שמאים מכריעים מוסמכים.
מהו תפקיד השמאי המכריע?לבדוק את הרכב ולקבוע את גובה הנזק. החלטת השמאי המכריע היא סופית ומחייבת את חברת הביטוח.
האם השמאי המכריע חייב להיות אובייקטיבי?כן, השמאי המכריע חייב להיות אובייקטיבי ואין לו להיות כל קשר עם חברת הביטוח או עם המבוטח.
מה קורה במקרה שהשמאי המכריע לא מקבל את הערעור של המבוטח?המבוטח יכול להגיש תביעה משפטית נגד חברת הביטוח.
מהם הטיפים למבוטחים המעוניינים להגיש ערעור לשמאי מכריע?להגיש את הערעור בתוך 30 יום מיום קבלת הערכת השמאי, לצרף לערעור את כל המסמכים הרלוונטיים, להופיע לבדיקה של השמאי המכריע.
מהם היתרונות והחסרונות של מנגנון שמאי מכריע?יתרונות: מאפשר למבוטחים לערער על הערכת השמאי שנבחר על ידי חברת הביטוח, מספק למבוטחים הגנה על זכויותיהם. חסרונות: עלול להאריך את ההליך הבירוקרטי, עלול להיות יקר למבוטחים.

מנגנון שמאי מכריע הוא מנגנון חשוב, אשר מאפשר למבוטחים ולחברות הביטוח לפתור מחלוקות באופן מהיר ויעיל. המנגנון מבטיח פתרון אובייקטיבי ומקצועי לסכסוכים, ומשפר את זכויותיהם של המבוטחים.

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

מאמרים קשורים:

שיחת ייעוץ עם עורך דין להערכת סיכויי התביעה

לתיאום שיחת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן העניינים:

לקוחות ממליצים

המידע סייע לכם? שתפו!

המשרד מספק שירותי ייצוג משפטי בכל רחבי הארץ.

אנחנו פה להילחם עבורכם!
ייעוץ ראשוני והערכת שווי התביעה

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות>>>

ששי לב עוד