תקנון ותנאי שימוש באתר​

המידע המצוי באתר LEV-LAWFIRM.COM (להלן: “האתר”) הינו מידע כללי בלבד ואין לראות במידע זה יעוץ משפטי.

המשתמש ו/או הגולש באתר (להלן: “המשתמש”) מצהיר כי ידוע לו שכל המידע הנמצא באתר ו/או נמסר באמצעותו בכל דרך שהיא אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי אצל עורך דין ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם.

יעוץ משפטי מצריך בדיקה מעמיקה וייעוץ אישי אשר מותאם לאותו עניין ולנסיבותיו, כאשר כל מקרה נדון לגופו של עניין.

עורך דין ששי לב המנהל את האתר עושה כל שביכולתו על מנת לוודא תקינותו ורצף פעולתו של האתר וכן את איכות התכנים, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר.

המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, המלצה, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, והשתמש אינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד שלישי.

ידוע למשתמש, כי התכנים ו/או המידע ו/או ההמלצות שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות. יודגש, כי מעת לעת מתקבלים שינויים בפסיקה ובחקיקה, אשר יש בהם כדי להשפיע על המידע המצוי באתר ועל כן, אין המשתמש יכול לעשות במידע שימוש והכל באחריותו בלבד.

עורך דין ששי לב ו/או מי מטעמו אינו מתחייב לעדכן את המידע המצוי באתר מיד לאחר קבלת שינויים כאמו ועל כן, השימוש בתכנים אלו הינם על אחריות המשתמש בלבד.

האתר מכיל דברי חקיקה, עדכוני פסיקה ותכנים כללים ומשפטיים שונים שמטרתם להקל על המשתמשים באתר ולהוות להם מידע כללי בלבד.

למען הספר ספק מובהר בזאת, כי הסתמכות על הנוסח המובא באתר אינו נוסח רשמי של דברי החקיקה, עדכוני הפסיקה ושל כלל התכנים המובאים באתר וכי ההסתמכות עליהם הנה באחריות המשתמש בלבד.

אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם ו/או מתן שירותים משפטיים ו/או יצירת יחסי עורך דין – לקוח, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים.

המשתמש במידע המצוי באתר מצהיר, כי ידוע לו שבכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו לפנות לעו”ד המתאים למקרה לצורך התייעצות מפורטת ומקצועית יותר.

בנוסף, אין באמור באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ משפטי או קשירת קשר עסקי ו/או יצירת יחסי עורך דין – לקוח.

עורך דין ששי לב ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם ו/או עלול להיגרם בגין שימוש באתר אינטרנט זה.

המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עו”ד ששי לב ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לשימוש ע”י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר גם בעתיד.

למען הסר ספק לא יינתן יעוץ משפטי ללא תשלום ו/או דרך האינטרנט ו/או במייל ו/או בטלפון. יעוץ משפטי יינתן אך ורק בתיאום פגישה אישית ולאחר עיון במכלול המסמכים וחמר הראיות הרלוונטי לעניין.

המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את עוה”ד ששי לב ו/או כל גוף הקשור אליו, כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר שלא למטרה שלשמה הוקם או למטרה לא חוקית או אסורה על פי ההסכם. עוה”ד ששי לב לא יהא אחראי בשל פעילות כלשהי המבוצעת על ידי המשתמש או על ידי משתמש שאינו חוקי באתר.

האתר מכיל בנוסף גם קישורים לאתרי אינטרנט שונים ולתוכנות של צדדים שלישיים (כולם להלן: “צדדים שלישיים”). צדדים שלישיים אלה ניתנים אך ורק לשם הנוחות ו/או המידע הכללי ולא כהמלצה של עוה”ד לגבי תוכנם של צדדים שלישיים אלה. עוה”ד ששי לב אינו מייצג אף צד שלישי ואינו אחראי לנכונות, הדיוק או האיכות של כל תוכן, שירות או יישום של צדדים שלישיים.

עורך דין ששי לב אינו אחראי לזמינות של צדדים שלישיים או לתוכנם של האתרים שהגישה אליהם אפשרית באמצעות האתר. כל שימוש באתרים של צדדים שלישיים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים בהם.

עורך דין ששי לב ו/או מפעילי האתר יעשו כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשמש ופרטיותו בהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה באתר. ואולם, חשוב להבהיר כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. בנסיבות אלה, המשתמש פוטר בזה את בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה.

חוקי ודיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ותנאי השימוש באתר ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו והוא יפורש על פיהם.
כל סכסוך, מחלוקת או שאלה משפטית בקשר לתקנון ולתנאי השימוש באתר זה יתבררו בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב – יפו בלבד.

עצם השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

האמור בתנאי שימוש זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד.

 

מוזמנים לקרוא עוד על הצהרת נגישות האתר.

מחפשים עורך דין לייצוג משפטי?​

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ששי לב עורך דין ומגשר